Chào mừng bạn đến với Ajonja

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Ahayta.com cam kết s bo mt nhng thông tin mang tính riêng tư ca bn. Bn vui lòng đc bn “Chính sách bo mt” dưới đây đ hiu hơn nhng cam kết mà chúng tôi thc hin, nhm tôn trng và bo v quyn li ca người truy cập:

1. Mục đích và phm vi thu thập

- Để truy cp và s dng mt s dch v ti Ahayta.com  bn có th s được yêu cu đăng ký vi chúng tôi thông tin cá nhân (Email, H tên, S ĐT liên lc…). Mi thông tin khai báo phi đm bo tính chính xác và hp pháp. Ahayta.com  không chu mi trách nhim liên quan đến pháp lut của thông tin khai báo. 

- Chúng tôi cũng có thể thu thp thông tin v s ln viếng thăm, bao gm s trang bn xem, s links (liên kết) bn click và nhng thông tin khác liên quan đến vic kết ni đến site Ahayta.com. Chúng tôi cũng thu thp các thông tin mà trình duyt Web (Browser) bn s dng mi khi truy cp vào Ahayta.com, bao gm: đa ch IP, loi Browser, ngôn ng s dng, thi gian và nhng đa ch mà Browser truy xut đến.

2. Phạm vi s dụng thông tin

Ahayta.com  thu thp và s dng thông tin cá nhân bn vi mc đích phù hp và hoàn toàn tuân th ni dung ca “Chính sách bo mt” này. 
C
th
Khi cn thiết, chúng tôi có th s dng nhng thông tin này vào các mục đích:

- Xử lý đơn hàng: gi đin/tin nhn xác nhn vic đt hàng, thông báo v trng thái đơn hàng & thi gian giao hàng, xác nhn vic hu đơn hàng (nếu có).

- Gửi thư ng/thư cm ơn, gii thiu sn phm mi, dch v mi hoc các chương trình khuyến mãi ca Ahayta.com 

- Gửi thông tin v bo hành sn phẩm.

- Giải quyết khiếu ni của khách hàng.

- Thông tin trao thưởng (ca Ahayta.com hoc của hãng).

- Gửi thông tin cho công ty tài chính đ tiếp nhn, thm đnh & duyt h sơ trả góp.

- Các khảo sát đ chăm sóc khách hàng tt hơn.

- Xác nhận các thông tin v k thut & bo mật thông tin khách hàng.

- Các trường hp có s yêu cu ca cơ quan nhà nước có thm quyn, theo đúng quy đnh ca pháp luật.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liu cá nhân ca thành viên s được lưu tr cho đến khi có yêu cu hy b hoc t thành viên đăng nhp và thc hin hy b. Còn li trong mi trường hp thông tin cá nhân của thành viên s được bo mt trên máy ch ca  Ahayta.com.

4. Địa ch ca đơn v thu thp và quản lý thông tin cá nhân

Hệ Thng  cửa hàng “ĐDùng Thông Minh” Ahayta.com

- Địa ch đăng ký kinh doanh: Số 8 – 322/3 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoi: 0972873883

5. Phương tin và công c đ người dùng tiếp cn và chnh sa d liệu cá nhân

Hiện website chưa trin khai trang qun lý thông tin cá nhân ca thành viên, vì thế vic tiếp cn và chnh sa d liu cá nhân da vào yêu cu ca khách hàng bng các hình thức sau:

+ Gọi đin thoi đến tng đài chăm sóc khách hàng  0948168891 bng nghip v chuyên môn xác đnh thông tin cá nhân và nhân viên tng đài s h tr chnh sa thay người dùng.

 + Để li bình lun hoc gi góp ý trc tiếp t website https://ahayta.com qun tr viên kim tra thông tin và liên lc li vi người dùng đ xác nhn thông tin 1 ln na và qun tr viên chnh sa thông tin cho người dùng.

6. Cam kết bo mt thông tin cá nhân khách hàng
+ Khách hàng có quyn yêu cu thay đi hoc hu b thông tin cá nhân của mình.

+ Thông tin cá nhân của thành viên trên Ahayta.com được  Ahayta.com cam kết bo mt tuyt đi theo chính sách bo v thông tin cá nhân ca Ahayta.com. Vic thu thp và s dng thông tin ca mi thành viên ch được thc hin khi có s đng ý ca khách hàng đó tr nhng trường hp pháp lut có quy định khác.

+ Chỉ s dng thông tin khách hàng vào các ni dung mc 2. Không phát tán, cung cp thông tin khách hàng cho bên th 3 tr trường hp cung cp cho công ty tài chính khi khách hàng mua tr góp, cung cp cho hãng đ trao thưởng hoc trường hp khác khi cơ quan nhà nước có thm quyn yêu cu.

+ Chúng tôi cam k
ết  s dng các bin pháp qun lý, k thut phù hp đ bo v thông tin do mình thu thp, lưu tr; tuân th các tiêu chun, quy chun k thut v bo đm an toàn thông tin mng. Trong trường hp máy ch lưu tr thông tin b hacker tn công dn đến mt mát d liu cá nhân của thành viên, Ahayta.com s có trách nhim thông báo v vic cho cơ quan chc năng điu tra x lý kp thi và thông báo cho thành viên được biết.

+ Bảo mt tuyt đi mi thông tin giao dch trc tuyến ca thành viên bao gm thông tin hóa đơn, kế toán chng t s hóa ti khu vc d liu trung tâm an toàn cp 1 của Ahayta.com

+ Ban qun lý Ahayta.com  yêu cu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phi cung cp đy đ thông tin cá nhân có liên quan như: H và tên, đa ch liên lc, email, s chng minh nhân dân, đin thoi, s tài khon, s th thanh toán..., và chu trách nhim v tính pháp lý ca nhng thông tin trên. Ban qun lý Ahayta.com không chu trách nhim cũng như không gii quyết mi khiếu ni có liên quan đến quyn li ca thành viên đó nếu xét thy tt c thông tin cá nhân ca thành viên đó cung cp khi đăng ký ban đu là không chính xác.

zalo
popup

Số lượng:

Tổng tiền: